تماس با ماتلفن تماس : 02145521

خرمای عسلی ، رطب زرد

خرمای عسلی رطب زرد

شهرخشت یکی از قسمت های شهرستان کازرون استان فارس میباشد که از بزرگترین محصولات نخلستان های آن خرمای کبکاب است خرمای کبکاب در مرحله خارک و رطب رنگ زرد متمایل به قهوه ای روشن میباشد که در این رطب بسیار شیرین مطبوع و خوش طعم میباشد و مشتریان زیادی رادرسطح کشور و خارج از کشور دارا میباشد.

حدود 7000هکتار از نخلستان های منطقه به کشت رطب عسلی مشغولند.

سالانه حدود 50هزارتن از این محصول در کشور کشت میشود.

دمای نگهداری این محصول برای نگهداری بهتر و طولانی باید  بین 15-تا20-سانتی گرادباشد.