تماس با ماتلفن تماس : 02145521

صادرات خرما به گرجستان ،صادرات خرما ایران به گرجستان، صادرکننده خرما به گرجستان

صادرات خرما به گرجستان

حـدود ۱۷ درصـد سـطح زیـر کشـت و ۱۳ درصـد تولیـد خرمـای جهــان مربــوط بــه ایــران اســت. مصــر، خاورمیانــه، غــرب آســیا و شـمال آفریقـا مناطـق عمـده تولیـد خرمـای جهـان هسـتند.

مجمـوع تولیـد خرمـای کشـور رقمـی بالـغ بـر 2/1 میلیـون تـن اسـت امـا بـه دلیــل مصــرف بــالای خرمــا در داخــل کشــور، ســهم صــادرات خرما چنــدان بــالا نیســت. از مجمــوع تولیــد خرمــای کشــور، سـهم صادراتـی آن از 13 بـه 22 درصـد رسـیده اسـت. هـدف وزارت جهـاد کشـاورزی در افـق ۱۴۰۴ بـرای توسـعه کشـت خرمـا توسـعه سـطح زیـر کشـت بـه وسـعت ۲۲۸۶۵ هکتـار، اصـاح نخلسـتان هـای درجـه دو و جـای گیـری نخلسـتان هـای درجـه سـه اسـت. آمــار مقدماتــی گمــرک جمهــوری اســامی ایــران از تجــارت خارجـی پنـج ماهـه نخسـت سـال 1396 حاکـی از آن اسـت کـه در ایـن مـدت بیـش از 81 هـزار و 581 تـن انـواع خرمـا از جملـه خرمای کبـکاب، پیـارم، مضافتـی، اسـتعمران، زاهـدی و خرمـای شـاهانی بـه شـکل تـازه و خشـک شـده بـه کشـورهای مختلـف جهـان صادر شـده اسـت علاوه بر بازار های صادرات خرمای ایران مثل بازار صادرات خرما به هند و پاکستان بازار های دیگری نیز وجود دارد که کمتر مورد توجه صادر کنندگان قرار گرفته ولی می توانند سود آوری و ارزش زیادی به واسطه ی کمتر شناخته شدنشان داشته باشند یکی از آن ها صادرات خرما به گرجستان است مهاجران ایرانی و سایر  مهاجران مسلمان در کنار مسلمانان گرجستان بازار مناسبی را برای صادرات خرما به گرجستان از جمله خرمای پیارم فراهم کرده است اگر تماییل به دریافت مشاوره در زمینه ی صادرات خرما دارید میتوانید با کارشناسان شرکت تجاری خرمای ایران تماس حاصل فرمایید

تصاویر