تماس با ماتلفن تماس : 02145521

صادرات خرما به استرالیا، صادرکننده خرمای ایران به استرالیا، واردات خرما از ایران به استرالیا

صادرات خرما به استرالیا

براسـاس آمار صـادرات خرمـا بـه کشـورهای مختلـف، درآمــد 82 میلیــون و 825 هــزار و 622 دالری نصیــب کشــور شــده اســت.

 

ارزش ریالــی ایــن حجــم صــادرات بالــغ بــر 268 میلیــارد و 790میلیــون و 805 هــزار و 44 تومــان در آمــار گمــرک بــه ثبــت رســیده اســت ایران به حدود 76 کشور جهان صادرات خرما انجام میدهد صادرات خرما به استرالیا نیز یکی از بازار های هدف صادرکنندگان خرما است خرمای ایرانی در جهان دارای محبوبیت و برند است و صادرات خرما به استرالیا نیز به همین دلیل می تواند سود ده و به صرفه باشد تا کنون استرالیا جزو برترین خریداران خرمای ایران محسوب نشده ولی صادرکنندگان خرما با رعایت نکات مهم صادرات خرما می توانند شانس سود دهی صادرات خرمای خود را بالا ببرند و از مزایای آن نیز برای مطرح کردن هرچه بیشتر نام خرمای ایران در جهان استفاده کنند تا خرمای ایرانی به جایگاه حقیقی خود در جهان برسد صادرات خرما به استرالیا و سایر کشور های پیشرفته دنیا امری تخصصی است که در صورت آن که بخواهید از شرایط آن با خبر شوید بهتر است با مشاوران شرکت تجاری ایران خرما تماس برقرار کنید 

تصاویر